De koper wordt uitdrukkelijk gevraagd de algemene verkoopsvoorwaarden door te nemen vooraleer een bestelling te plaatsen op de site. De koper wordt dus ook nadrukkelijk gevraagd de voorwaarden te aanvaarden bij elke bestelling. Indien de koper dit niet doet zal de transactie niet kunnen worden afgerond.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

NEXITY.DEV SRL
Rue du Berlaimont 6A
B-6220 Fleurus
BTW : BE0736.711.238
E-mail : help@barak7.com

2. ALGEMEEN 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn de enige van toepassing en sluiten alle andere verkoopsvoorwaarden uit, met inbegrip van degenen die zijn opgenomen op de bestelbon van de koper. De verkoper behoudt zich het recht om op ieder moment de algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen. Daarentegen blijven de lopende contracten onderworpen aan de voorwaarden van toepassing op het moment dat de verkoop werd afgesloten. 
De overeenkomst kan worden afgesloten in het Engels, Frans of Nederlands, naar keuze voor de koper. Verdere communicatie zal eveneeens in een van deze talen verdergezet worden. Het feit dat de koper de gekozen taal niet machtig is, zal door koper dus niet als voorwendsel kunnen gebruikt worden om het niet toepassen van een of meerdere voorwaarden te rechtvaardigen.


3. AFSLUITEN VAN DE ONLINE VERKOOP 

De productencatalogus en de online productbeschrijving vormen geen aanbod op zich. De bestellingsprocedure op onze site doorlopen is niet voldoende om een verkoopscontract te vormen. De verkoop zal pas definitef zijn afgesloten bij het ontvangen van de bevestiging van de bestelling via email en na ontvangst van de betaling. 
Om veiligheidsredenen met betrekking tot de online transacties behoudt de verkoper zich het recht om aanvullende informaties te vragen aan de koper en de de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan passende antwoorden.

4. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

De eventuele vermelding van de beschikbare voorraad op de website is niet bindend. In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product als gevolg van een voorraadfout zal de koper zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht en zal de verkoper de mogelijkheid hebben om de bestelling te annuleren, in welk geval de betaalde bedragen uiterlijk binnen de 30 dagen zullen worden terugbetaald.

5. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

Door vrijstelling van het artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, behoudt de verkoper zich het eigendom van de online verkochte goederen tot volledige betaling ervan. De verantwoordelijkheid voor het risico van verlies of schade wordt aan de koper overgedragen bij het in ontvangst nemen van de betrokken goederen. 

6. PRIJS

Door vrijstelling van het artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, behoudt de verkoper zich het eigendom van de online verkochte goederen tot volledige betaling ervan. De verantwoordelijkheid voor het risico van verlies of schade wordt aan de koper overgedragen bij het in ontvangst nemen van de betrokken goederen. 

7. BETALING

De koper kan zijn betaling uitvoeren via overschrijving met Bancontact,  met VISA of met MASTERCARD. In het kader van een verzoek tot terugbetaling en met inachtneming van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal de terugbetaling uitsluitend gebeuren via het betaalmiddel dat door de koper voor de desbetreffende bestelling werd gebruikt. Indien de koper de terugbetaling via de oorspronkelijke betalingswijze niet kan aanvaarden, wordt het bedrag omgezet in een waardebon.

8. LEVERING EN INSTALLATIE

Om veiligheidsredenen voor de koper mag de chauffeur bij de levering een identiteitsbevestiging (of kopij ervan)aan de koper vragen. De koper tekent voor ontvangst bij levering. 
Wanneer de levering moet worden uitgevoerd op een moeilijk bereikbare locatie, en in alle geval wanneer de plaats van levering hoger gesitueerd is dan het derde verdiep zonder aangepaste lift, dan moet de koper zelf een hoogtelift van adequate kracht en capaciteit voorzien. De verkoper kan, op vraag van de koper, een standaard hoogtelift voorzien om leveringen uit te voeren tot en met het zesde verdiep, weliswaar tegen betaling van een forfaitair bedrag. 
Indien deze levering niet kan doorgaan wegens afwezigheid van de koper op het overeengekomen tijdstip, of wegens diens weigering om de goederen aan te nemen, zal de koper deze bijkomende kosten moeten betalen.
De koper moet op het ogenblik van de levering alle nodige onderzoeken uitvoeren om eventuele schade, ontbrekingen, defecten of andere zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de geleverde producten met zijn bestelling op te sporen. De koper moet in het bijzonder de staat van de verpakking, het aantal verpakkingen en de producten in hun hoeveelheden, referenties, staat en kenmerken controleren. In geval van een klacht moet de koper ook contact opnemen met de transportdienst van Nexity.dev SRL.
Op straffe van onontvankelijkheid moet de koper:
• Op de leveringsbon duidelijk en precies de gemotiveerde reden van terughoudendheid noteren in geval van schade of gebrek, waarbij de algemene opzegregel “onder voorbehoud van uitpakken” niet voldoende is.
• De reden van terughoudendheid bevestigen in geval van schade of gebrek en de andere redenen van opzegging formuleren, en dit per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs versturen naar de hoofdzetel van de verkoper. 
De leveringstermijn wordt bij wijze van indicatie opgegeven en vormt geen contractuele verbintenis. Nexity.dev SRL streeft ernaar bestellingen zo regelmatig mogelijk te verzenden. Een vertraging in de leveringstermijn geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding.

9. CONTACT

9.1 Opmerkingen betreffende de online bestelling
Voor elke opmerking aangaande zijn bestelling kan de koper de verkoper contacteren door een mail te sturen naar help@barak7.com.

9.2 Opmerkingen betreffende de levering
De koper moet bij de levering de geleverde goederen volledig controleren om eventuele tekortkomingen, gebreken, schade of niet-conformiteiten te ontdekken alsook na te zien of de geleverde goederen overeenstemmen met de uitgevoerde bestelling. De koper moet onder andere de staat van de verpakking nazien, alsook het aantal pakketten, de kwantiteit geleverde goederen, hun referenties, hun staat en hun karakteristieken. 
Alle klachten in verband met gebreken of zichtbare schade op de geleverde goederen evenals eventuele klachten over schade die zou berokkend zijn door ons leverbedrijf moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden op de leverbonnen. Dit geldt ook voor oncorrecte of onvolledige leveringen.
In geval van klacht moet de koper tevens de leverdienst van Nexity.dev SRL contacteren. 
Op straffe van onontvankelijkheid van zijn aanvraag moet de koper:
• Op de leveringsbon duidelijk en precies de gemotiveerde reden van terughoudendheid noteren in geval van schade of gebrek, waarbij de algemene opzegregel “onder voorbehoud van uitpakken” niet voldoende is.
• De reden van weigering bevestigen in geval van schade of gebrek en de andere redenen van weigering formuleren, en dit per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs versturen naar de hoofdzetel van de verkoper.

10. GARANTIE

De productcatalogus probeert zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de werkelijkheid van de producten. Er kunnen echter verschillen bestaan met betrekking tot ambachtelijke producten waarvoor de homogeniteit van de productie niet perfect kan worden gewaarborgd. Deze verschillen kunnen, zolang zij geen betrekking hebben op essentiële kenmerken van de producten en geen invloed hebben op de intrinsieke kwaliteit ervan, noch een annulering van een bestelling, noch een weigering van levering, noch een verklaring van niet-conformiteit rechtvaardigen. 
Antieke, tweedehands of ambachtelijke meubelen vallen niet onder de garantie. 
De wettelijke garantie van 2 jaar is wel van toepassing op nieuw meubilair. Deze garantie dekt enkel de gebreken die vastgesteld worden op het ogenblik van de levering van de goederen. Dit sluit uit: Alle directe of indirecte schade aan het product na levering (bv. door oxidatie, impact, vallen, ....); De vervanging van onderdelen of accessoires waarvan de regelmatige vervanging noodzakelijk is (bv. batterijen, tassen, lampen, rubberen onderdelen,.... (niet-limitatieve lijst); Schade ten gevolge van brand, waterschade, blikseminslag, ongeval, natuurramp; Gebreken die uitdrukkelijk of uit onachtzaamheid zijn veroorzaakt door onjuiste behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant; Schade ten gevolge van commercieel, professioneel of collectief gebruik. 
Het conformiteitsgebrek moet binnen de twee maand na vaststelling ervan worden gemeld. Elk verzoek tot tussenkomst moet worden gericht aan onze dienst na verkoop. Wanneer de koper rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant in het kader van de garantie, zijn de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening. In geval van interventie door een derde die niet door de verkoper is aangewezen, vervalt het voordeel van de garantie. De koper is verantwoordelijk voor het aangekochte product bij eventuele terugzending en zal hiervoor zelf de kosten dragen.

11. HERROEPINGSRECHT

Behalve in geval van gepersonaliseerde of op maat gemaakte bestellingen, heeft de koper het recht om zijn bestelling te annuleren in geval van een leveringstermijn van meer dan 30 dagen vanaf de dag volgend op de dag van de bestelling, behalve in geval van overmacht of wanneer een langere leveringstermijn is overeengekomen bij de bevestiging van de bestelling. 
Indien de koper Nexity.dev SRL uitdrukkelijk heeft verzocht de levering van zijn bestelling meer dan 15 dagen uit te stellen, doet de consument automatisch afstand van zijn verzakingsrecht.

12. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht, zonder boete en zonder opgave van redenen, om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop en dit binnen de 14 dagen volgend op de dag van levering van het product. Beschadigde of onvolledige meubelen zullen niet worden teruggenomen. De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 dagen per e-mail contact opnemen met de verkoper via het mailadres help@barak7.com. 
Het herroepingsrecht kan niet worden toegepast in geval van bestelling van een product dat volgens de specificaties van de koper is vervaardigd of gepersonaliseerd.

Met uitzondering van eventuele specifieke leverings- en retourkosten, die in elk geval ten laste van de koper zijn, verbindt de verkoper zich ertoe de klant binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugzending van de bestelde goederen terug te betalen. De terugbetaling gebeurt uitsluitend via de betaalmiddelen die de koper voor de betreffende bestelling gebruikt heeft. Indien de klant de terugbetaling via de oorspronkelijke betalingswijze niet kan aanvaarden, wordt het bedrag omgezet in een waardebon.

13. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER

De aansprakelijkheid van de verkoper, zowel met betrekking tot de producten als tot de contractuele of wettelijke garanties, is beperkt tot de prijs van de producten die niet conform of niet beschikbaar zouden blijken te zijn. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van indirecte schade of andere morele of financiële schade die door de koper wordt voorgeschoten.

14. BEWIJS

Beide partijen aanvaarden de electronische bewijsmogelijkheden (email, backup, ...).

15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

Elk geschil zal worden onderworpen aan de Belgische wetgeving.
In geval van geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst dat niet in der minne zou kunnen worden opgelost, zal worden beslecht door Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw in overeenstemming met haar reglement.


Een klantenservice ter jouwer
beschikking
Een high level leveringsdienst, op
palet, voor een maximum veiligheid
Opname mogelijk
in ons magazijn
Veilige betaling